Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

1. Bevezető rendelkezések

Eltérő írásos megállapodás hiányában, a jelen Általános Szerződési Feltételek (rövidítve: ÁSZF) vonatkoznak a http://www.gyermekgyogyir.hu honlapot üzemeltető Illés Katalin egyéni vállalkozó (2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25.), mint Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, előadásokra, tanfolyamokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél, mint Fogyasztó között, a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre megküldött jelentkezést követően, a Szolgáltató visszaigazolásának az Ügyfél e-mail címére történő megérkezésével lép életbe, amely szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak.

A visszaigazolt jelentkezés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Az így létrejött szerződés „távollévők között kötött szerződésnek” minősül, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében, a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Az előadásra, tanfolyamra történő jelentkezés megküldése előtt, alaposan olvassa el az alább részletezett feltételeket. Amennyiben valamelyik kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze a Szolgáltató irányába, eltérő esetben úgy tekintendő, hogy a feltételekkel egyetért.

Az Ügyfél az elektronikusan megküldött jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1.1 A Szolgáltató adatai:

Név:                            Illés Katalin e.v.

Székhely:                    2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25.

Honlap:                       http://www.gyermekgyogyir.hu

E-mail:                        gyermekgyogyir@gmail.com

Mobil:                         06-20/529-21-86

Adószám:                   69226805-1-13

Bankszámla szám:      10402496-50526885-6784100

Az előadásokra, tanfolyamokra jelentkezéssel, illetve a honlapon található információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken, illetve a honlap „Kapcsolat” menüpontra kattintva veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

2. Részvételi feltételek

A Szolgáltató, a Germán Gyógytudomány témájú előadáson, tanfolyamon való részvételi lehetőséget értékesít a http://www.gyermekgyogyir.hu honlapon. Az előadásra, tanfolyamra való jelentkezésre a http://www.gyermekgyogyir.hu honlapon keresztül, a jelentkezés gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre küldését követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

Az előadásra, tanfolyamra jelentkezésre kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Ön a http://www.gyermekgyogyir.hu honlap használatával, a hírlevélre történő feliratkozással, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató előadására történő jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján tartja nyilván a Szolgáltató. A részvételi díj teljesítése a 2.2. pontban foglaltak szerint történik.

2.1 Az előadásra történő jelentkezés menete:

A honlap „Előadások” menüpontja alatt, időrendi sorrendbe állítva találhatóak az aktuálisan elérhető előadások és tanfolyamok. A kiválasztott adatlapra kattintva, részletes tájékoztatás érhető el az adott előadással, illetve tanfolyammal kapcsolatosan.

A részletes leírásban található a pontos részvételi díj, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben kedvezményes ár érhető el, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az érdeklődőket a kedvezmény időtartamáról. Az egyes kedvezmények egymással nem összevonhatóak.

A Jelentkező, legkésőbb az általa kiválasztott előadás, tanfolyam előtti nap 12:00 órájáig, írásban küldheti meg jelentkezését a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre.

Az e-mail-nek tartalmaznia kell a honlap „Előadások” menüpontja alatt közzétett előadások, tanfolyamok közül, a jelentkező által kiválasztott előadás, tanfolyam megnevezését és időpontját, valamint a jelentkező családi- és utónevét, számlázási címét, illetve telefonos elérhetőségét.

A Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el a megküldött jelentkezést, ha a Jelentkező a kért adatokat maradéktalanul megadja. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

A jelentkező által a Szolgáltató részére megküldött szerződéskötéshez szükséges adatait, a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a jelen szerződésben foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató, a jelentkezéstől számított 3 napon belül, a Jelentkező e-mail címére visszaigazolást küld, amely tartalmazza a jelentkezés során megadott adatokat, a kiválasztott előadás, tanfolyam megnevezését, árát, valamint a fizetéshez szükséges információkat.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Jelentkező hibás e-mail címet vagy egyéb adatot adott meg a jelentkezés során, illetve az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Az előadás-, tanfolyamdíj változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A változtatás kizárólag a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a visszaigazolásban szerepeltetett árat közvetlenül nem befolyásolja. A Jelentkező minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát a honlapon.

Amennyiben a honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles az előadáson, tanfolyamon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat a vásárlási szándékától.

Az e-mail-en megküldött jelentkezés még nem jogosít fel az előadáson, tanfolyamon való részvételre. Az előadáson, tanfolyamon az vehet részt, aki a részvételi díjat banki átutalással a Szolgáltató számlaszámára teljesíti, illetve legkésőbb az előadás, tanfolyam kezdése előtt készpénzben megfizeti.

2.2 A fizetési feltételek:

Az előadásra, tanfolyamra jelentkezés visszaigazolását követően, a Jelentkező (a továbbiakban: Ügyfél) a részvételi díjat banki átutalással vagy készpénzben fizetheti meg, amelynek egyeztetése érdekében a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, az e-mail-ben megadott elérhetőségen.

Banki átutalás választása esetén, a Szolgáltató megküldi a bankszámlaszámát az Ügyfél részére e-mailben, amelyre legkésőbb 3 nappal az előadás napja előtt az Ügyfél az átutalást teljesítheti. A részvételi díj összegének a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését, jóváírását követően, a Szolgáltató számlát állít ki a jelentkezésben megadott számlázási címre, amelyet a szolgáltatás igénybevételének napján átad az Ügyfél részére.

Készpénzes fizetés választása esetén, az Ügyfél a részvételi díjat az előadás, tanfolyam napján, a kezdés előtt fizetheti meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a fizetést követően számlát állít ki, amelyet átad az Ügyfél részére.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató kedvezményes részvételi díj fizetését teszi lehetővé, a fizetés kizárólag banki átutalással, a honlapon közzétett kedvezményes időszak határidejéig lehetséges.

Amennyiben a Jelentkező az általa kiválasztott előadás, tanfolyam előtti napon, 12:00 óráig küldi meg a jelentkezését a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre, a részvételi díj fizetése kizárólag készpénzben történhet a szolgáltatás igénybevételének napján, a kezdést megelőzően.

2.3 Az előadások, tanfolyamok menete

A Szolgáltató, legalább tíz jelentkező esetén tartja meg az előadást, tanfolyamot. Amennyiben bármely előadás, tanfolyam a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra – ide értve azt az esetet is, ha nincs meg az előadás magtartásához szükséges minimális létszám –, a már befizetett részvételi díj bármely következő, azonos időtartamú előadáson, tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, az erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül az előadás részvételi díját visszafizeti a Szolgáltató.

Az 1 napos előadások és a 2 napos tanfolyamok 10:00 órai kezdési időpontja előtt célszerű legalább 15 perccel korábban a helyszínen megjelenni, a készpénzes fizetési lehetőséget választó Ügyfélnek legalább 30 perccel korábban ajánlott a megjelenés.

Késve érkezés esetén, a Szolgáltatónak nincs lehetősége az előadás, tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, azonban a késve érkező jogosult bekapcsolódni az előadás, tanfolyam menetébe.

Az előadások 7, a tanfolyamok 14 órás időtartama, az adott napon magába foglalja a 13:00 órakor kezdődő 1 órás ebédszünetet, valamint délelőtt és délután egy-egy 15 perces rövid szünetet.

2.4 Az ügyfél joga és kötelezettsége

Az Ügyfél, a Szolgáltató visszaigazolását követő 8 napon belül írásban elállhat a vásárlástól, amennyiben az előadás, tanfolyam részvételi díját még nem fizette meg a Szolgáltatónak.

Az Ügyfél, amennyiben banki átutalással már teljesítette a fizetést, 3 nappal az előadás, tanfolyam napja előtt írásban elállhat a vásárlástól. A befizetett részvételi díj bármely következő, azonos időtartamú előadáson, tanfolyamon felhasználható.

A fenti lehetőség megilleti az Ügyfélt akkor is, ha bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tud megjelenni az előadáson, tanfolyamon.

Amennyiben az Ügyfél nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, az erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül az előadás, tanfolyam részvételi díját a Szolgáltató visszautalja.

Abban az esetben, ha az Ügyfél készpénzes fizetést választott, az előadás, tanfolyam előtti napon, 12:00 óráig írásban elállhat a vásárlástól.

‑‑‑

Az elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási / felmondási jogomat az előadáson / tanfolyamon való részvétellel kapcsolatosan.

Családi- és utónév:

Számlázási cím:

Telefonos elérhetőség:

Az előadás, tanfolyam megnevezése és időpontja:

Szerződéskötés időpontja:

Választott fizetési lehetőség:

Részvételi díj:

Megfizetésének időpontja:

Dátum:

Aláírás:

‑‑‑

A vásárlástól való elállási nyilatkozatát a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét a Szolgáltató, az elállási nyilatkozatban megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

A Szolgáltató, az elállási nyilatkozat hozzáférhetővé válását követő 30 napon belül banki átutalással visszafizeti az Ügyfél részére a részvételi díjat, amennyiben az Ügyfél nem kíván a befizetett részvételi díj bármely következő, azonos időtartamú előadáson, tanfolyamon való felhasználásával élni.

A részvételi díj megfizetését követően, az Ügyfélnek jogában áll az előadáson, tanfolyamon részt venni, jegyzetelni, és az elhangzottakat a saját tanulási céljaira felhasználni. Az Ügyfél nem jogosult a jelen ÁSZF alapján az Őt megillető jogokat másra átruházni.

A Szolgáltató engedélye nélkül tilos az előadásról, tanfolyamról mozgóképet rögzíteni és hangfelvételt készíteni. A szolgáltatás időtartama alatt, a Szolgáltató és a jelenlévők engedélye nélkül fotókat nem lehet készíteni.

Az előző pont megszegése az Ügyfél előadáson, tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a részvételi díjat nem téríti vissza.

2.5 A Szolgáltató joga és kötelezettsége

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előadások, tanfolyamok időpontját, helyszínét vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpont-, helyszínváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az előadás, tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti az Ügyfeleket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett, azonos időtartamú előadásra, tanfolyamra felhasználható.

A Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt az Ügyfélt, aki magatartásával az előadáson, tanfolyamon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja az előadás, tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató a részvételi díjat nem téríti vissza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfélt az előadáson, tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további előadásokra, tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

3. Adatkezelés

A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A Szolgáltató az adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://gyermekgyogyir.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/.

3.1 Személyes adatok

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az előadásokra, tanfolyamokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A honlapra látogatónak lehetősége van hírlevélre feliratkozni, a neve és e-mail címének megadását követően a „Feliratkozás” gombra kattintva.

Az előadásra, tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott név és e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A Jelentkező a hírlevél adatbázisából bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne.

A megadott adatok a Listamester.hu szerverein kerülnek tárolásra, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk.

A hírlevélről leiratkozni elektronikus levélben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre kattintással biztosított.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban.

3.2 Honlap tartalom

A honlapon történő böngészéssel kapcsolatosan, a Szolgáltató feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak az ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap rendeltetésszerű működését és a vásárlást.

A honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sohasem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt.

Az esetleírások és „blog” bejegyzések (a továbbiakban: írott anyagok) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alá esnek, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

Az írott anyagok linkjei csak abban az esetben jelenhetnek meg más honlapokon, közösségi oldalakon, illetve kerülhetnek továbbításra, amennyiben az írott anyagok forrása feltüntetésre kerül.

Az írott anyagok felhasználására, megosztására vonatkozó engedély megadása érdekében, a Szolgáltatót keresse meg a kérésével a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen vagy a „Kapcsolat” menüpontra kattintva (https://gyermekgyogyir.hu/contact/).

Dátum: 2019. augusztus 30.