Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató!

Köszönjük a bizalmadat. A www.gyermekgyogyir.hu weboldalt azzal a céllal hoztuk létre és azért működtetjük, hogy jobban megismerd a Germán Gyógytudományt, valamint a saját tapasztalataink megosztásával és munkánkkal segítséget nyújtsunk a Germán Gyógytudomány iránt érdeklődőknek.

Sok éves tapasztalatunk nyomán eddig is és ezután is különösen fokozott biztonsággal kezeljük a velünk megosztott adataidat, információidat.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Illés Katalin, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://gyermekgyogyir.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

1.1 AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője Illés Katalin

Székhely és levelezési cím: Piliscsév 2519, Nagy Imre utca 25.
E-mail: gyermekgyogyir@gmail.com
Telefonszám: +36-20-529-2186

1.2. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

1.3. FOGALMAK

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez

 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

–    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
–    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
–    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
–    a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

– A Weboldalon történő Jelentkezés során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásától (illetve annak visszavonásától) függetlenül a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Ptk. 6:22. §-a, valamint a Számviteli tv. 169. §-a. Panaszkezelés esetén Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a alapján kezeli a személyes adatokat

– A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1 Jelentkezés tanfolyamra:

Az erre szolgáló felületen https://gyermekgyogyir.hu/eloadasok/ a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy tanfolyami jelentkezését elküldje Írásban a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre. A jelentkezés során az e-mail küldésénél a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

3.2 Hírlevél eliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak hamarosan lehetősége lesz külön erre rendszeresített felületen (https://listamester.hu/) kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

3.3 Panaszkezelés során

– írásbeli panasz esetén:

 • név;
 • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
 • panasz tárgya és tartalma.

– szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • név;
 • lakcím;
 • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
 • panasz egyedi azonosítószáma.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

4.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

4.1 Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja a tanfolyami jelentkezés gyors és pontos visszaigazolása, a tanfolyamon történő részvétel céljából létrejött szerződés nyilvántartása, egyéb felmerülő szolgáltatások biztosítása, illetve a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

4.2 A hírlevélre történő feliratkozás esetén a cél a gyermekgyogyir.hu oldalolon elérhető cikkekről és  szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

4.3 Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása

Az adatkezelés időtartama: 8 év

 

5.) A FELHASZNÁLÓ JOGAI

5.1 Tájékoztatás adatkezelésről

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Piliscsév 2519, Nagy Imre utca 25. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

 

5.2 Adatok helyesbítése

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

A helyesbítés kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Piliscsév 2519, Nagy Imre utca 25. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

5.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A törlés kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Piliscsév 2519, Nagy Imre utca 25. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Az adatkezelő a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelőtől e-mailben kérhető tájékoztatás.

5.4 Tiltakozás kivizsgálása

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 1. Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 

7.) Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram) használata

7.1 A honlapon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+ részére történő továbbításához.
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Instagramra előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.
Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

7.2 Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

A honlap a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a szolgáltatótól.

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Adatgyűjtésre szolgáló szoftver: listamester.hu

az online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője

 

Név: BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.

Adószám: 21158218-2-13,

Cégjegyzékszám: 13-06-065996,

Elérhetőség: http://bithhuszarok.hu,

info@bithuszarok.hu

Tárhelszolgáltató cég:

Név: Jelen-Lét-Elem Kft. – Web&Hosting

Székhely: 8060 Mór, Mátyás király u. 55.

Weboldal: www.webandhosting.eu

E-mail: info@webandhosting.eu

Telefonszám: +36-70-322-8618

 

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

 

Facebook oldal:
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA

Instagram oldal:

Facebook Inc. Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA

 

9.) LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),

b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

 

12.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatali mechanizmust.

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor a következő jogszabályhelyeket vette az
adatkezelő figyelembe:
Hozzájárulás jogalap: (hírlevél feliratkozás, marketing célú adatkezelés esetén) Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a)
Szerződéses jogalap ( szolgáltatás megrendelése) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b)
Jogi kötelezettség ( számlázáshoz szükséges adatok) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei)

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.