Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató!

A http://www.gyermekgyogyir.hu honlapot azzal a céllal hoztam létre és azért működtetem, hogy a saját tapasztalataim megosztásával és munkámmal segítséget nyújtsak a Germán Gyógytudomány megismeréséhez.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Illés Katalin, mint Adatkezelő az általa működtetett http://www.gyermekgyogyir.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel, és annak használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

1.1 AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője Illés Katalin

Székhely és levelezési cím: 2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25.
E-mail: gyermekgyogyir@gmail.com
Mobil: 06-20/529-21-86

1.2. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a Felhasználó magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

1.3. FOGALMAK

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

–    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
–    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
–    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
–    a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

A Honlapon történő Jelentkezés során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásától – illetve annak visszavonásától – függetlenül a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Ptk. 6:22. §-a, valamint a Számviteli tv. 169. §-a. Panaszkezelés esetén Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a alapján kezeli a személyes adatokat

– A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, a Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, és annak az Adatkezelő részére történő megküldése.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1 Jelentkezés tanfolyamra:

Az erre szolgáló felületen https://gyermekgyogyir.hu/eloadasok/ a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy tanfolyami jelentkezését elküldje Írásban a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címre. A jelentkezés során az e-mail küldésénél a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • családi név*;
 • utónév*;
 • számlázási cím­*;
 • telefonos elérhetőség*.

3.2 Hírlevél feliratkozás:

A Honlapon, a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen (https://listamester.hu/) kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

3.3 Panaszkezelés során

– írásbeli panasz esetén:

 • név*;
 • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím*;
 • panasz tárgya és tartalma.

– szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • név;
 • lakcím;
 • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
 • panasz egyedi azonosítószáma.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

4.1 A Felhasználó – az előadásra, tanfolyamra jelentkezés visszaigazolását követően, mint Ügyfél – személyes adatainak kezelésének célja a tanfolyami jelentkezés gyors és pontos visszaigazolása, a tanfolyamon történő részvétel céljából létrejött szerződés nyilvántartása, egyéb felmerülő szolgáltatások biztosítása, illetve a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

4.2 A hírlevélre történő feliratkozás esetén a cél az, hogy a Honlapon elérhető cikkekről és szolgáltatásokról, akciókról, eseményekről elektronikus hírlevél küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

4.3 Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása

Az adatkezelés időtartama: 8 év

5. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

5.1 Tájékoztatás adatkezelésről

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni személyes adatainak kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

5.2 Adatok helyesbítése

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

A helyesbítés kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

5.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, az Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A törlés kérhető e-mailben a gyermekgyogyir@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2519 Piliscsév, Nagy Imre utca 25. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezett napjától számított 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatást ad. Az adatkezelőtől e-mailben kérhető tájékoztatás.

5.4 Tiltakozás kivizsgálása

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6. Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram) használata

6.1 A Honlapon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram/Twitter/Linked-in/Google+ részére történő továbbításához.
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Instagramra előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.
Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

7. ADATFELDOLGOZÓK

Adatgyűjtésre szolgáló szoftver: listamester.hu

az online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője

Név: BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Adószám: 21158218-2-13,

Cégjegyzékszám: 13-06-065996,

Elérhetőség: http://bithhuszarok.hu,

info@bithuszarok.hu

Tárhelyszolgáltató cég:

Név: Jelen-Lét-Elem Kft. – Web&Hosting

Székhely: 8060 Mór, Mátyás király utca 55.

Weboldal: www.webandhosting.eu

E-mail: info@webandhosting.eu

Telefonszám: +36-70/322-86-18

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Facebook oldal:
Facebook Inc. Menlo Park, California, USA

Instagram oldal:

Facebook Inc. Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA

8. LINKEK

Az Adatkezelő a Honlapról ugrópontként elérhető külső weboldalak tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor utca 22.),

b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1/391-14-00
Telefax: 06-1/391-14-10
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatali mechanizmust.

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor a következő jogszabályhelyeket vette az
adatkezelő figyelembe:
Hozzájárulás jogalap: (hírlevél feliratkozás, marketing célú adatkezelés esetén) Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a)
Szerződéses jogalap ( szolgáltatás megrendelése) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b)
Jogi kötelezettség ( számlázáshoz szükséges adatok) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei)

Jelen tájékoztató 2019. augusztus 30-án lép hatályba.